Pages

Monday, June 10, 2013

കേരള നവോഥാനത്തിന്റെ പുതനവകാശികൾ

GXm\pw \mfp-IÄ¡v ap¼p-\-S¶ AÀtWmkv ]mXncn A\p-kva-cW tbmK-¯nÂ
B ]mXn-cn-bn \n¶mWv {io\m-cm-b-W-Kp-cphpw N«-¼n-kzm-an-Ifpw A¿-¦m-fn-bp-saÃmw
\thm-°m\ Bi-b-§Ä DÄs¡m-s­sX¶v dn«. PÌokv kndn-bIv tPmk^v {]kvXm-hn-¡p-Ibpw B {]kvXm-h\ hmÀ¯m-bm-hp-Ibpap­m-bn. kz´w aXhpw kap-Zm-bhpw Igntª X\n¡v asä-´n-t\mSpw hnt[-bXzapÅq-sh¶v aps¼m-cn-¡Â Xpd¶v {]Jym]n¨v "t]sc-Sp¯'h\mWv kp{]ow tImS-Xn-bnse A[n-Imc Itk-c-bn-en-cp¶ Cu ap³ \ymbm-[n-]³. AÀtWmkv ]mXn-cnsb¡pdn-¨pÅ kndn-bIv tPmk-^nsâ Akw-_-Ô-P-Vn-e-amb taÂ{]-kvXm-h-\-bvs¡-Xnsc `mc-Xob hnNm-c-tI{µw XrÈqÀ PnÃm kanXn DS³ Xs¶ ià-ambn {]Xn-I-cn-¨p. AXpw hmÀ¯-bm-bn. CXp-I-gnªv Hcm-gvN-bv¡p-Ån a\p-jym-h-Imi I½o-j³ AwK-ambn Cäm-en-b³ KmÔn CtX "\ymbm-[n-]'sâ t]À \nÀt±-in-¨p. F¶m Imcy-§-fpsS \nP-ØnXnbdn-hp¶ ]mÀe-saâv {]Xn-]£ t\Xmhv {ioaXn kpja kzcmPv Cu \nÀt±-is¯ Kuc-h-]qÀÆw FXnÀ¯p.
tIc-f-¯nse Xncp-h-kv{X-_p-²n-Po-hn-Isf Cu kw`h hnIm-k-§Ä hf-tc-tbsd thZ-\n-¸n-¨p. C¡m-c-W-¯m-emImw Cu KW-¯nÂs¸« F. AS-¸qÀ hnNm-c-tI-{µs¯ hnaÀin¨pw dn«. PÌo-knsâ hmZ-K-Xnsb ]n´m-§nbpw ]{X-¯m-fp-I-fn A`n-{]mbw Fgp-Xp-I-bp-­m-bn. AÀtWmkv ]mXn-cn-bpsS al-Xz-tLm-jWambn-cp¶p AXv. Cu A£-cm-`ym-k-¯n\v ]n¶nepÅ Dt±-i-ssh-Ir-Xs¯ Xpd¶v Imt«-­Xv Ime-L-«-¯nsâ A\n-hm-cy-X-bm-I-bm Ipd¨v hkvXp-X-IÄ {]Xn-hmZy hnj-bhpambn _Ô-s¸«v ChnsS Ipdn-¡p-I-bm-Wv.
Ko_Âkn-b³ X{´-¯n\v Ko_Âkn-b-\p-a-¸pdw ]Ån-a-X-t¯mfw ]g-¡-ap-­v. {Inkväym-\n-än-¡p-th­n \pW-]-d-bp-¶Xpw h©n-¡p-¶Xpw km[p-hm-sW¶ kn²m´w Ft¶m Bhn-jv¡-cn-¡-s¸-«n«pÅ-Xpam-Wv. tXmam-Çol F.-Un. 52 tIc-f-¯n h¶p AÛp-X-§Ä {]hÀ¯n-¨p-sh-s¶Ãmw Xncp-k-`m-h-àm-¡Ä Bkq-{Xn-X-ambn {]N-cn-¸n-¡p-¶Xv CXn-s\m-cp-Zm-l-c-W-am-Wv. h¯n-¡m³ C{Xbpw Imew AwKo-I-cn-¡m-Xn-cp¶ Cu hc-hns\ "ssZh-¯nsâ kz´w \m«nse' Ipcn-ip-Ir-jn-¡m-cpsS A`yÀ°\am\n¨v thW-sa-¦n A§s\bpw hniz-kn-¡m-sa¶v Xncp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. k` Ah-Im-i-s¸-Sp-¶-Xp-t]msemcp skâv tXmakv tIc-f-¯n h¶n-«n-söv hkvXp-\n-jvS-N-cn{Xw hnfn-¨p-]-d-bp-t¼m-Ä X§-fpsS \ne-]m-Sns\ km[q-I-cn-¡m-\pÅ Ir{Xna sXfn-hp-Ifp­m-¡p¶ "]pWy-IÀ½'-¯n-emWv ]Ån-a-X-¯nsâ ]Xm-Im-hm-lIÀ. A\m-h-iy-ambn Hcp \ne-¡Â {]iv\anhnsS krjvSn-¡-s¸-«Xpw sslµ-h-t£-{X-[zw-k\w
\S-¯n-bXpw ad-¡m-dm-bn-«n-Ã. AXp-t]mse asäm-¶mWv Xan-gv\m-«n aZn-cm-in-bnse _nj-¸m-bn-cp¶ Acp-f¸ hÀj-§Ä¡pap¼v sNbvX IpÕn-X-Ir-Xyw. Xncp-h-Åp-hsc skâv tXmakv Bg-¯n kzm[o-\n-¨n-cp-¶p-sh¶pw Xncp¡pd F¶ al-¯mb IrXn-bn AXn-\pÅ
AS-bm-f--ap-s­¶pw Øm]n-¡-em-bn-cp¶ Cu _nj-¸nsâ Xncp-]-²-Xn. KtW-i-¿À Fs¶mcp hnZym-k-¼¶s\ hmSbvs¡Sp¯v aXw amän "BNmcyt]mfm¡n' AbmsfsIm­v Xncp-¡p-d-en ss__nÄ hmIy§Ä Xncp-In-¡-bän Ir{Xn-a-amb ]g-¡-apÅ ]pkvXIap­m¡n {]kn-²-s¸-Sp-¯-em-bn-cp¶p Acp-f-¸-bpsS ]pWy{]-hÀ¯n. ]t£ ]²Xn s]mfnªv t]meokv tIkm-hp-Ibpw AXn "BNm-cy-t]mÄ' am{Xw in£n-¡-s¸-Sp-Ibpw sNbvXp. sXäp-sN-bvX-Xn apJy
-{]-Xn-bm-sW-¦nepw _nj-¸ns\ tNmZyw -sN-¿mt\m in£n-¡mt\m atX-Xc C´y-bn \nÀÆm-l-an-ÃtÃm! \ne-¡-en ]g¡w sN¶ Ipcniv krjvSns¨Sp-¯Xpw CtX aX-_p-²n-X-s¶-bm-bn-cp-¶p F¶pam{X-aà `mc-X-¯nse Bkmw t]mepÅ aäv {]tZ-i-§-fnepw Cuhn[ kw`-h-§Ä
Ac-t§-dn-bn-«p-­v.
`mc-Xob kwkvIr-Xn-bpsS X\n-atbm aln-atbm ss{IkvXh aX-hm-Wn-`-¡mÀ AwKo-I-cn-¡p-I-tb-bn-Ã. Ah-cpsS ho£-W-¯n ChnsS X\-Xm-bn-«p-Å-sXÃmw Adp-]n-´n-cn-¸³ Bi-b-§fpw hnizm-k-§fpw BNm-cm-\p-jvTm-\-§-fp-am-Wv. A\-`n-a-X-amb Ch-sbÃmw XpS-¨p-\o¡n P\-¯n\v "shfn¨w' ]I-cm³ ]Ån-aXw {]Xn-Úm-_-²hpw. AÀtWmkv ]mXn-cn-bpsS aln-am-tLm-j-t¯bpw Cu {]Ir-X-¯nÂthWw hne-bn-cp-¯m³. Fgp-¯-Ñ-s\bpw ]q´m-\-¯n-t\bpw t]mepÅ ]pWym-ßm-¡sf XakvIcn¨p-sIm­v {io\m-cm-b-W-Kp-cp-tZ-h\pw N«-¼n-kzm-an-IÄ¡pw alm-\mb A¿-¦m-fn-¡p-saÃmw kmaqly \thm-°m-\-¯n-\pÅ t{]c-Wbpw {]tNm-Z-\hpw In«n-bXv taÂ]-dª ]mXn-cn-bn \n¶m-sW-¶tà kndn-bIv tPmk^pw AS-¸qcpw kn²m-´n-¡p-¶-Xv. ]t£ `mcXNcn{Xw ]cn-tim-[n-¡p¶ kXym-t\z-jn-IÄ¡v Is­-¯m-\m-Ip-¶Xv 2000 hÀj-t¯-sb-¦nepw ]g¡w sslµh \thm-°m-\-¯n-\p-s­-¶mWv. PmXn-hy-h-Ø-bpw AXns\ B[mc-am-¡n-bpÅ hnth-N-\hpw Bcw-`n¨ Ime-L«w sXm«p-Xs¶ Ahbv¡v {]Xn-{In-b-Ifpw ChnsS DS-se-Sp-¯n-«p-­v. `àn-{]-Øm\w hfsc ]g¡w sN¶XmsW¶v am{X-aà BtkXp-ln-am-New AXv lnµp-Xz-s¯ P\-Io-b-h-Xv¡-cn-¡p-Ibpw efn-X-h-Xv¡-cn-¡p-Ibpw sNbvXp. D¶XIpe-¯n-epÅ P·hpw DbÀ¶ hnZym-`ymk-hp-sam-¶p-aà \nÀ½e lrZ-bhpw kl-Po-hn-kvt\-lhpw efn-X-amb `ànbpw kXv¡À½-hpw aäp-amWv kXy-km-£m-Xv¡m-c-¯n\v
A`n-Im-ay-sa¶v `àn-{]-Øm\w kaÀ°n-¨p. C§-s\-bpÅ `àn-hn-¹-¯n\v s\Sp-\m-b-IXzw hln-¨-h-cn sNcp-¸p-Ip-¯nbpw s\bv¯p-Im-c\pw £pc-I\pw N¡m-e\pw shÅm-f\pw
aäp-ap-­m-bn-cp-¶p-Xm-\pw. tIc-f-¯nse ]d-bn-s¸ä ]´o-cp-Ipe¯nsâ IY Chnsb kvac-Wo-b-am-Wv. lnµpXzwXs¶ D¶X XXz-Nn-´-bm ]mI-s¸-Sp-¯-s¸« ss{S_-en-khpw A\n-an-k-hp-am-sW¶v Hcp ]WvUn-X-aXaps­¶pw Iq«-¯n ]d-ªp-sIm-Å-s«. _mly-t{]-cW IqSmsXbpw XnI¨pw kam-[m-\-]-c-amb A´-co-£-¯nepw kzbw-`q-hm-bp-am-Wv sslµ-hÀ¡n-S-bn kmaqly \thm-°m\w F¡m-e¯pw \S-¶n-«p-Å-sX¶pw Ncn{Xw ]d-bp-¶p. F¶m adp-h-i¯v
bqtdm-]y³ Ncn{Xw ASn-h-c-bn-«p-tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ÅXv It¯m-en¡ k` P\s¯ ]cn-jv¡-cn-¨p- F¶Ã adn¨v ]Ån-a-X-¯nsâ sImÅ-cp-Xm-bva-IÄsIm­v s]mdp-Xn-ap-«n-b -P\w A{I-am-k-à-ambn {]Xn-I-cn¨v ]Ånsb kmwkvIm-cn-I-ambn ]cn-jv¡-cn-¨p-sh-¶m-Wv. ssZh-¯n-\p-ÅXv ssZh-¯n\pw kok-dn-\p-ÅXv kok-dn\pw \ÂI-W-sa-¶mWv IÀ¯m-hnsâ Acp-f-¸m-sS-¦nepw Xncp-k` FÃm ]¦pw X§Ä¡-[o-\-am-¡p-I-bmWv sNbvX-Xv. Hcm-bncw hÀj-t¯m-f-sa-¦nepw am\-h-cm-insb k` FÃm AÀ°-¯nepw A´-Im-c-¯n Xf-¨n-«p. hnh-c-Wm-Xo-X-amb {Iqc-X-IfpsS ]cym-b-am-bn-amdn "It¯m-en¡À'.bqtdm-¸nsâ \thm-°m-\w atX-X-cXzw tZio-bX
kzX-{´-Nn´ apX-emb Bi-b-§-sfÃmw ]Ån-a-X-t¯m-SpÅ P\-Iob {]Xn-tj-[-¯nsâ
`mK-ambn BhnÀ`-hn-¨-Xm-Wv.
®-hn-th-N-\s¯ BioÀh-Zn-¡m³ Idp-¯-hÀ¤-¡m-c\v Bßm-hn-söv ss__n-fn Kth-jWw \S¯n Xncp-k` I­p-]n-Sn-¨p. hf-sc-Im-e-t¯mfw kv{XoI-fpsS ØnXnbpw
CXm-bn-cp-¶p. ASn-a-hy-h-Øsb Hcn-¡epw k` \njn-²-am-¡n-bn-cp-¶n-Ã. C¯cw "]pWy' {]hÀ¯n-I-fpsS ss]Xr-Ihpw t]dn-sIm­mWv AÀtWmkv ]mXncn tIc-f-¯n F¯n-b-Xv. F¶n«pw kz´w-Im-ense a´v ad-¨p-]n-Sn-¨p-sIm­v sslµ-h-k-aq-l-¯nse PmXn-hy-h-Ø-bvs¡-Xn-cmbn [mÀ½n-I-tcmjw {]I-Sn-¸n-¡p¶ AS-¸qÀ ]Ån-aXw PmXo-b-Xbv¡v FXncmsW¶pw kaÀ°n-¡m³ {ian-¡p-¶p. ]t£ C´y-bn aX-]-cn-hÀ¯\w kpkm-[y-am-h-W-sa-¦n ss{IkvXh kaq-l-¯nepw PmXn-hy-hØ AwKo-I-cn-¡-sa¶p IW-¡p-Iq«n A¯-c-samcp
AwKo-Imcw \ÂIn-sIm-­pÅ "_qÄ' t]m¸v {KnKdn 15þm-a³ Cd-¡p-I-bp-­m-sb¶v
[ENCYCLOPAEDIA, Britannica 11th Edition Vol. V P. 468(a)] shfn-s¸-Sp-¯p-¶p. ChnsS Nmt¡m
]pe-b\pw ]d-b³ tPmk^pw A[IrX ]Ån-Ifpw skan-t¯-cn-Ifpw aäp-ap-­m-bXv
C§-s\-bm-Wv.
`mc-X-¯n aX-{]-N-c-W-¯n\v h¶n-«pÅ Hcp hntZi ]mXn-cnbpw `mc-Xob coXn-b-\p-k-cn-¨pÅ ^te-Ñ-bn-Ãm¯ tkh-\-¯n-\p-th-­n-bpÅ tkh\w F¶ al-¯mb IÀ½w \nd-th-dn-bn-«n-Ã. {]kvXp-X- aXwam-ä-am-hp¶ Nq­-bn sImcp-¯n« Cc-bm-bn-cp¶p AhÀ¡v tkh-\-hpw \thm-°m\ {ia-§-fp-sa-Ãmw. k`-IfnhnsS hnZym-e-b-§fpw Bip-]-{Xn-Ifpw aäpw Øm]n¨v hen-sbmcp amä-¯n\v cmk-Xz-c-I-Xz-ta-In-sb¶v hmZn-¡p-am-bn-cn¡mw ]t£ tZio-b-amb
hnZym-`ymk sshZy-k-{¼-Zm-b-§sf Bkq-{Xn-X-ambn XIÀs¯-dn-ª-Xn\v tij-am-bn-cp¶p
AsX-Ãm-sa¶v \mw Xncn-¨-dn-b-Ww. sImtfm-Wn-b iàn-IÄ ChnsS A[n-Im-c-ap-d-¸n¨
Ime-L-«-¯n hnZym-`ymk cwK¯pw ImÀjnI cwK¯pw hymh-km-bnI cwK-¯p-saÃmw
bqtdm-¸n-t\-¡mÄ F{Xtbm ap³]-´n-bn-em-bn-cp-¶p. \½psS A¶s¯ apÀjn-Zm-_mZv
\Kcw t]mepw e­-t\-¡mÄ hep-Xm-bn-cp-¶p-sh¶v tdm_À«v ss¢hv tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-­v.  Ch-sbÃmw thtcmsS ]ngp-sX-dnªv kz´w Irjn-bn-d-¡p-I-bmWv
sshtZ-inI iàn-Ifpw Ah-cpsS lnXm-\p-hÀ¯n-I-fmb ]Ån-aX hàm-¡fpw ChnsS sNbvX-Xv. F¶n«pw `mc-Xo-bsc \m\m-hn[¯n "tkhn¨'-Xnsâ alXzw Ah-Im-i-s¸«v \S-¡p-I-bmWv AS-¸q-cn-s\-t]m-epÅ ]WvUnX ]Sp-¡Ä. imkv{X-¯nsâ hnIm-ks¯ izmkw-ap-«n-¨p-sIm-Ãm³ Bhp-hn[w {ian-¨p-]-cm-P-b-s¸-«-t¸mÄ imkv{X-¯nsâ t\«-§sf {InÌym-\n-än-bpsS t\«-§-fmbn Ah-X-cn-¸n-¡p-¶-Xp-t]m-se-bm-Wn-Xv. B[p-\nI imkv{Xs¯ {InÌy³ kb³kv F¶p-t]mepw Dfp-¸n-ÃmsX C¡q-«À hnti-jn-¸n-¡p-¶p-­v. Gjy-¡m-c-\mb tbip-{In-kvXp-hns\
bqtdm-¸y-\m¡n amän-bn-«p-Å-hÀ¡v Acp-Xm-¯-Xm-bn-H-¶p-an-Ã-tÃm.
AssZz-X-ZÀi-\-¯n-e-[n-jvTn-X-amb ka-Xz-Nn-´bpw kmaqly \thm-°m-\-hp-am-bn-cp¶p
Kpcp-tZ-h-tâ-Xv. Ime-{]-hm-l-¯n ASn-ªp-Iq-Sp¶ amen-\y-§-Ä \o¡n k\m-X\ [À½s¯ ip²o-I-cn-¡m\pw ]pjvSn-s¸-Sp-¯m\pw `mc-X-a-®n F¡m-e¯pw al-ßm-¡Ä C§s\ DZbw sNbvXn-«p-ap-­v. Hcp-]m-Xn-cn-bp-tSbpw t{]c-Wtbm t{]Xm-th-itam C¡m-cy-¯n-\m-h-iy-ambn
h¶n-«n-Ã. N«-¼n-kzm-an-I-fm-sW-¦ntem {InkvXp-a-X-tÑ-Z\w Fs¶mcp ]pkvX-I-sa-gp-Xn-bn-«p-ÅXpw hmbn-¨m t_m[n¡pw ]Ån-a-Xhpw AÀtWmkv ]mXn-cnbpw At±-l-¯n sNep-¯nb "kzm[o\w'. dn«. PÌokv kndn-bIv tPmk^pw ^m. AS-¸qcpw AÀtWmkv ]mXn-cnsb hmgv¯m-\mbn hkvXp-X-Isf hf-s¨m-Sn-¨v sslµ-hm-Nm-cy-·m-scbpw lnµp-kw-kvIr-Xntbbpw CI-gv¯n-ImWn¨v {]N-cn-¸n-¡p¶ hnip² IÅw kmwkvImcnI A[n-\nthi¯nt³dXmWv.

kn. lcn-l-c³
(PnÃm {Sj-dÀ, `mc-Xob hnNm-c-tI-{µw, XrÈqÀ)


Published in KESARI Weakly 02 June 2013

 

Sunday, June 9, 2013

പ്രണയ ലിഖിതങ്ങൾ

പുതിയ വണ്ടിയുമായി അയാള് വീട്ടിലെത്തി.

ഭാര്യ ബ്യുടി പാരലറില് പോയിരിക്കുന്നു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ട്യുഷനും...

കിടപ്പുമുറിയില് മേശപുറത്ത്‌ ഒരെഴുത്ത്...അയാള് ആകാംക്ഷയോടെ വായിച്ചു.

നിന്നോട് പ്രണയം തുടങ്ങിയത് എന്നാണെന്ന് എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും എന്നും കണ്ടാലെങ്കിലും മതി.
നിന്റെ മനോഹാര്യതയും സംഭാഷണത്തിലെ വശ്യതയും ചലനങ്ങളിലെ ദൈവീകതയും എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നു. നിന്റെ പാറുന്ന കേശങ്ങൾ എന്നെ വശീകരിക്കുന്നു.
ഈ ഒളിച്ചുകളിയെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച്‌ എന്റെ കൂടെ പോരു.
എനിക്ക് നിന്റെ സ്നേഹം തരു ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ ജീവന തരാം. നീ എന്റെതായി മാറുന്ന ദിവസത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും വേഴാമ്പലിനെ പോലെ.
നിന്റെ മിസ്സ്‌ കോളിനായി ഞാൻ കാതോര്തിരിക്കുന്നു.

അയാളുടെ ചോര തിളച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കു നടന്നു...

ഭാര്യ ബ്യുടി പാർലറില് നിന്ന് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കു കയറുന്നു.

അവന് ആക്രോശിച്ചു ആരെ കാണിക്കാനാടി നിന്റെ ഒരുക്കം ?

അത്ഭുതത്തോടെ അവള് ചോദിച്ചു നിങ്ങള്ക്ക് എന്തുപറ്റി ?

അവന് എഴുത്ത് കാണിച്ചു ഇതിന്റെ അർഥം എന്താടി ?
മുന്നോട്ടാഞ്ഞു മുടിക്കു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി..

അത് നോക്കി കൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു. ഹോ ഇതാണോ....മനുഷ്യാ ഇതെന്റെ കയ്യക്ഷരമല്ലേ?

ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതാ പല ഓട്ടോറിക്ഷയുടെയും പുറകില് നോക്കി....

നമ്മുടെ പുതിയ ഓട്ടോ റിക്ഷയില് എഴുതാന്...

ch

കാത്തിരിപ്പ്‌

പാതി കൂമ്പിയ നീല മിഴികള ദൂരത്തേക്കു നീട്ടി അവൾ കാത്തിരുന്നു.
ബാല്ക്കണിയിലൂടെ വന്ന ഇളം കാറ്റ് അവളുടെ അലസമായി കിടന്നിരുന്ന കേശങ്ങളെ തെല്ലൊന്നു ചലിപ്പിച്ചു.മുഖത്തേക്ക് വന്നു ഇക്കിളി പെടുത്തിയ കാര്കൂന്തലിനിനെ മാടിയോതുകി.

കൈകളിലുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാല് അറിയതെതുപോലെ താഴെയിട്ടു. കസേരയിൽ നിന്നെഴുനേറ്റു. മാരുതന്റെ തലോടൽ വസ്ത്രങ്ങളില് തിരമാലകള് സൃഷ്ടിച്ചു.
കുനിഞ്ഞു നിന്ന് പുസ്തകമെടുത്തു വീണ്ടും പടിക്കലേക്കു കണ്ണോടിച്ചു. അവളുടെ മിഴികള വിടര്ന്നു, ദ്രുവ നക്ഷത്രം കണ്ണുകളില് തെളിഞ്ഞു.

അതാ അവന് വരുന്നു.. അവന് നാലുപാടും നോക്കി അവള് കാണാന് വേണ്ടി മാത്രം പതിയെ കൈകള വീശി. അവള് ബാല്ക്കണിയില് നിന്നും താഴേക്ക് ഓടിവന്നു വാതില തുറന്നു.

തെല്ലു പരിഭവത്തോടെ ചോദിച്ചു
സഞ്ജു അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടില് ഇല്ല വേഗം വരാന് ഞാന് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ടെന്തേ താമസിച്ചു ?

അവന് ഒരു കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു.

വാ മുകളിലേക്ക് വാ.. അവനെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി..

കതകടച്ചു മന്ധഹാസങ്ങള് പൊട്ടിച്ചിരികളായി എന്നാല് ആ ശബ്ദങ്ങള് മുറിക്കുള്ളില് നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാതിരിക്കാന് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചു.

എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സഞ്ജു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പിന്നാലെ അവളും.

വാതില് തുറന്നു കാലുകള് പിണച്ചു ഉമ്മറ പടി ചാരി അവളു നിന്നു അവനെ യാത്രയാക്കാൻ.

ഇനി എന്ന് വരും

അവന് പറഞ്ഞു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്.. സാഹചര്യം നോക്കി വിളിച്ചാല് മതി.

പെട്ടന്നാണ് ഒരു കാറ് വന്നു നിന്നത്
അയ്യോ അച്ഛന് അവളു വേവലാതിപെട്ടു

കാറില് നിന്നു ഇറങ്ങിയതും അവളുടെ അച്ഛന് സഞ്ജുവിനെ പിടികൂടി.
അവന് നിന്ന് വിയര്ത്തു.... എന്താടാ ഇവിടേ ?

കയ്യിലേക്ക് നോക്കി പുസ്തകങ്ങള്..

അവളുടെ അച്ഛന് അവന്റെ ചെവിക്കു പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

എടാ കാന്താരി നിന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ പോലെയല്ല ഇവള് ഡിഗ്രി ഫൈനലിയറാ പരീക്ഷക്ക്‌ നാല് ദിവസമേ ഉള്ളു. നിന്നോട് ഈ ബാലരമയും പൂമ്പാറ്റയും കൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ ഇവളുടെ പടിപ്പു മുടക്കാന് ഇവിടേയ്ക്ക് വരരുതെന്ന് നുറു വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ch

ധന്യമായൊരു സന്ദര്ശനം

KpP-dm¯v apJy-a{´n {io. \tc-{µ-tam-Un-bpsS inh-Kncn kµÀi\w DbÀ¯nb tImemle-§-fmWv C§-s\-sbmcp {]Xn-I-c-W-¯n\v t{]cn-¸n-¨-Xv. `mÀ¤h t£{Xw
{`m´m-e-b-am-sW¶v kzman hnth-Im-\-µ³ ]­v A`n-{]m-b-s¸-«-Xn \n¶pw H«pw hyXy-kvX-aà \½psS \mSnsâ C¶-s¯bpw Ah-Ø-sb¶v hnhn[ "atX-Xc' I£n t\Xm-¡-fpsS taÂIm-Wn¨ hnj-b-¯n-epÅ A«-lm-k-§fpw, hnaÀi-\-§fpw hyà-am-¡p-¶p. Zim-_vZ-§Ä¡p-ap¼v kmaqly cwKs¯ A\m-Nm-c-§fpw Akv]r-iy-XbpamWv tIc-fs¯ Zpjn-¸n-¨n-cp-¶sX¦n C¶v Ah-bpsS Øm\w "sk¡p-eÀ {_mÒ-Wnkw' I¿-S-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.
aX-\yq-\-]£ hÀ¤o-b-X-bpsS {]`h Øm\hpw Ib-äp-aXn tI{µ-hp-amWv "ssZhnsâ Cu kz´w \msS¶v' _p²nbpw t_m[hpw Hcp ]mÀ«n¡pw Hcp {]Xyb imkv{X-¯n\pw ]Wbw sh¨n-«n-Ãm¯, t\Àh-gn¡p Nn´n-¡p-¶, A£-cm-`ym-kn-IÄ¡dnbmw.
hÀ¤ob Iem-]-¯n\p th-­n-bpÅ Bbp[ kw`-c-W-¯n-sâbpw ]cn-io-e-\-¯n-sâbpw dnt¸mÀ«p-IÄ tIc-f-¯nsâ ap¡nepw aqe-bn \n¶pw \ntXy-\-sb-t¶mWw \ap¡v In«n-s¡m-­n-cnp¶p. euPn-lmZv ChnsS \S-¡p-¶p-s­¶v A\p-`-h-ØÀ ]cm-Xn-s]-«-t¸mÄ ]cmXn¡msc hnaÀin-¨-h-cmWv \½psS "atX-Xc' aqjnIhÀ¤w. ]t£ t]m¸p-eÀ {^­nsâ Hm^o-kp-IÄ sdbvUv sNbvX-t¸mÄ euPnlm-Znsâ hnhn[ hi-§Ä hni-Zo-I-cn-¡p¶ \nc-h[n knUn-IÄ Is­-Sp-¡-s¸-«n-. Hcp- `m-K¯v ssIh-bv¡m-hp¶ taJ-e-I-fn-seÃmw-¡-cWw ChnsS XIr-Xn-bmbn \S-¶p-h-cp-t¼mÄ kphn-tij ¡-cW IÀ½-§fpw H«pw ]pd-In-e-Ã. henb ao\ns\ ImWp-t¼mÄ s]m³am³ I®-S-¡p-¶-Xp-t]mse `oXnXamb C¯cw \yq\-]£ hÀ¤ob ¡-cWw \½psS tIm¬{KÊv, amÀIvknÌv "atX-X-c-·' I­ `mhw \Sn-¡p-¶n-Ã. Cu kwØm-\¯v Fs´-¦nepw hnI-k\w \S-¡p-¶p-s­-¦ AXv atX-X-c-Xznsâ ad-hn-epÅ aX-\yq-\- hnI-k\w am{X-am-Wv.
F®-¯ IqSp-X-ep-s­-¦nepw A\m-Znbpw AXp-ey-hp-am-sbmcp kwkv¡m-c-¯nsâ Ah-Im-in-IfpamsWnepw \nÀ`m-Ky-h-im Hcp Imin\pw sImÅm¯, Øncw th«bv¡v hnt[-b-am-bn-s¡m-­n-cn-¡p¶ HcmÄ¡q-«-ambn C´y-bnse hnti-jn¨v tIc-f-¯nse sslµh P\X amdn-¡-gnn«v Ime-ta-sd-bm-bn. F´-Sn-Øm-\-¯n-emWmthm C¯-c-samcp P\-Xsb AJn-te´y Xenepw kwØm\ Xenepw `qcn-]£ kap-Zm-b-ambn
ap{Z-Ip-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv? Akw-L-Sn-Xcpw AXp-sIm­pXs¶ A\m-Y-cp-amb Cu P\-hn`m-K-¯n-\p-thnbpw Bscnepw i_vZapbÀt¯t­? A§s\ i_vZap-bÀ¯pkwL-S-\-I-tfbpw hyàn-I-sfbpw \nIrjvS Pohn-I-fmbn ap{Z-Ip-¯p-¶Xv F´v [mÀ½n-IX?
R§-fnenà sslµh cà-sa¶v ]mSn-\-S-¡p¶ hn¹h ]mÀ«n-bpsS t\Xm-IÄ¡v inh-Kncn aTnsâ "sslµh h¡cW'¯n henb D¡WvT ImWp-¶p. H¶mw
-In-S-bnepÅ Hcp AssZz-Xnbpw AXns\ ASn-Øm-\-am-¡n-bn alm-\mb Hcp kmaqly ]cn-jvIÀ¯m-hm-bn-«p-am-{Xta {io\m-cm-bW Kpcp-tZ-hs\ kXym-t\z-jn-IÄ¡v ZÀin-¡m-\m-Iq. Cu AssZzXw GXv amÀIvknÌv "alÀjo-iz-c-' krjvSn-bm-Wv? inh-Kn-cn-bn Kpcp-tZ-h³ \S-¯n-bn hmKvtZ-hXbmb {io imcZm-tZ-hn-bpsS {]XnjvT sslµ-h-atÃ? Kpcp-tZ-hs\ knaâv \mWpsh¶pw Adp-]n-´n-cn-¸-\mb thZm-´-¯nsâ hàm-sh¶pw ASp¯ Imew-hsc hnfn-¨m-t£-]n¨, A_vZpÄ\m- aZ-\nsb alm-ßm-hm-¡m³ {ian-¡p¶ kJm-¡-tf inh-Kncn kµÀin-¡m³ F´p-sIm­pw tbmKy³ kwLnsâ GIm-ßI kvtXm{X-¯ Znh-tk\ Kpcp-tZ-hs\ \an-¡p¶, ]W-¯n\pw IpSpw-_-¯n\pw th­n cmjv{Sobw sXmgn-em-¡n-bn-«n-Ãm¯, KpPm-dm¯v apJy-a{´n {ioam³ \tc-{µ-tam-Un-¡m-Wv. almßm KmÔnsb hnkva-cn-¨p-sIm­v aZm-½m-Km-Ôn¡v ]mZ-]qP sN¿ptIm¬{KÊp-Im-cpsS tamUn-hn-cp² {]I-S-\s¯¡pdn¨v ]d-bp-Itb th­. HcpImes¯ \½psS "atX-Xc' iIp-\n-I-fpsS th« arKw Atbm-²y-bp-sSbpw cY bm{X-bp-tSbpw t]cn AZzm-\n-bm-bn-cp-¶p. Ct¸mÄ \tc-{µ-tamUn tZiob cmjv{Sob cwK¯v IqSp-X {i²n-¡-s¸«pXp-S-§n-b-tXmsS cmjv{Sob tIma-c-§Ä At±-l-¯n-s\-Xn-tc-bmWv ]ß-hyqlw Na-bv¡p-¶-Xv. AXp-t]mse ]­s¯ {]iv\w "_m_dn akvPnZv' Bbncp-s¶-¦ Ct¸mgs¯ hnjbw KpP-dm-¯nse "hwi-lXy'bmWv. Hcp-]s£ Cu apÉow "hwi-lXy' Znhy-Zr-jvSn-bn I­-Xp-sImmImw 1947þ `mcXs¯ XÂ]c I£n-IÄ IqSn-t¨À¶v sh«n-ap-dn¨Xpw, aX-\yq\]£-§sf \memw-InS ]uc-·m-cm-bn-Im-Wp¶ ]m¡n-Øm\mIpCÉm-anI dn¸»nIv Øm]n-¨-Xpw. "cmjv{S inev]n-'bmb s\lvdp-hnsâ kapZm-b-¡m-cmb ]WvUn-äpIÄ Hs¶m-gn-bmsX ImivaoÀ Xmgvhc-bn \n¶v HmSn-t]m-tI-­n-h¶Xpw UÂln-bnepw aäpw KXn-In«mt{]X-§-fmbn Ae-ªp-\-S-¡p-¶Xpw CtX Imc-W-¯m-em-Imw. C´y-bnse Hcp \oXn-\ymb tImS-Xnbpw KpP-dm¯v Iem-]-¯ \tc-{µ-tamUn Ipä-¡m-c-\m-sW¶v CXp-hsc hn[n-¨n-«n-Ã. "atXX-c-·' kzbw \ymbm-[n-]³amcmhp-I-bm-sW-¦ Cu cmPy¯v bYmÀ° \oXn-\ymb tImS-Xn-I-fpsS Bh-iy-I-X-sb´v?
GXm-bmepw "atX-Xc' cmjv{Sob-¡ hn«p-\n-¶-Xp-sIm­v C¯-h-Ws¯ inh-Kncn [À½-ao-amw-km-]-cn-j¯v IqSp-X [\y-am-bn. BÀj-kw-kvIm-c-¯nsâ ]Xm-Im-hm-l-Icmb Kpcp-tZh ]c-¼-c-bnse DÂ_p-²-cmb k\ymkn t{ijvTmÀ¡v C¯-cp-W-¯ Bbncw {]Wm-a-§Ä.

kn. lcn-l-c³
(PnÃm {Sj-dÀ, `mc-Xob hnNm-c-tI-{µw, XrÈqÀ)

Published in Janmabhumi 08 Mat 2013
 

Wednesday, May 1, 2013

എസ് ഐ:-

പുതിയ എസ് ഐ ചര്ജെടുത്തു.... ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിങ്ങ്‌...നാട് നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസയവന്.
മേലധികാരിയില് നിന്നും ടാര്ഗറ്റ് വന്നു ഇത്ര കേസ് പിടിക്കണം.

ആദ്യത്തെ കേസ്, സ്ത്രീ പീഡനം. പ്രതിയെ ശരിക്കും ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് കൊലകേസ് അവരെയും പഞ്ഞിക്കിട്ടു.
മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകരുടെ എതിര്പ്പ് കോടതിയുടെ ശാസന പ്രതികളെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യരുത്.

അടുത്ത കേസ് രാഷ്ട്രിയ സംഘട്ടനം.... പ്രതികളെ അറെസ്റ്റ്‌ ചെയ്തു ലോകല് നേതാക്കളുടെ ഭീഷണി പോലീസ് സ്റ്റഷന് മാര്ച്ച്‌, പ്രതികളെ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോവല്.

മണല് മാഫിയയെ അറെസ്റ്റ്‌ ചെയ്തു.... സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്‌ എം എല്ല് എ എന്നിവര് വന്നു കേസ് എടുപ്പിക്കാതെ ഇറക്കി കൊണ്ട് പോയി.

റിയല് എസ്റ്റേറ്റ്‌ അല്ലെങ്കില് ഭൂമാഫിയ, വയസായ ഒരു സ്ത്രിയുടെ സ്ഥാലം കയ്യേറി നാട്ടുകാരുടെ വഴി മുടക്കി... നടപടി എടുത്തു.... അപ്പോളതാ മേലധി കാരികളില് നിന്നും സമ്മര്ദം.

സ്പിരിറ്റ്‌ പിടിച്ചു കേസ് എടുക്കരുതെന്ന് വലിയ ഏമാനന്... പിന്നെ മന്ത്രിയുടെ അനുനയം, ശാസന... ഭീഷിണി. അതും വിട്ടു.

ഓവര് സ്പീഡിനു ബസ്സുകളെ പിടിച്ചു.... അപ്പോള് മറ്റൊരു മന്ത്രി ഇടപെട്ടു.... എല്ലാം അയാളുടെ ബിനാമി ബസ്സുകള്.

അടുത്തത് രണ്ടും കല്പ്പിചിറങ്ങി പണി പോയാല് പോട്ടെ.... ഇനി നാട് നേരെയക്കിയെ അടങ്ങു തൊപ്പി എടുത്തു വച്ച് മീശപിരിച്ചു വണ്ടിയില് കയറി...... ഒരു സ്ഥലത്ത് നിരത്തി.
.
.
.
റോഡിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ ബൈക്കിനും ഓടോക്കും കൈകാട്ടി... വിവിധ ചാര്ജുകല് കൊടുത്തു..തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടെ സ്ടഷനിലേക്ക് മടങ്ങി.
ch

ഷോര്ട്ട് ഫോം:-

ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്റെര്നെടോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഇല്ലാത്ത കാലം. വിദേശത്തും പുറം നാട്ടിലും ജോലിയുള്ള ഭാര്തക്കന്മാരുടെ താമര ദള ലേഖനങ്ങൽക്കായി, നളദമയന്ധി കഥയിലെ ഹംസത്തെ പോലെ വന്നിരുന്ന പോസ്റ്റുമാനെ കാത്തിരിക്കാറുള്ള ഭാര്യമാരുടെ കാലം.

ഒരു ലോക്കൽ കാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസ്ടഫീസിൽ പോകണം. 5 കിലോമീറ്റെർ അപ്പുറത്ത് എസ ടി ഡി ബൂതുണ്ട്.

കോഴിക്കരാന് കോയ മകനെ ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ടാക്കി കടം വാങ്ങി ഗള്ഫിലേക്ക് അയച്ചു. അവിടേ ആ മണലാരണ്യത്തിൽ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കി. നല്ല ജോലി നേടി.

നാട്ടില വന്നു പെണ്ണ് കണ്ടു നടന്നു അവസാനം ആമിനയെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു... തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ ഗര്ഭിണി. ഹൃദയം പറിച്ചുമാടറ്റുന്ന വേദനയോടെ അവൻ ഗള്ഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി.

പോകുമ്പോൾ മകൻ ഖാലിദ്‌, ഗള്ഫിലെ ഓഫീസിലെ ഫോണ്‍ നമ്പറ കോയക്ക് കൊടുത്തു. ആമിനയെ അഡ്മിറ്റ്‌ ചെയ്താലും പ്രവസിച്ചാലും ഫോണ്‍ ചെയ്യണമെന്നും, ഫോണിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് തൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു മനസിലാക്കിച്ചാണ് പോയത്.

അഡ്മിറ്റ്‌ ചെയ്തപ്പോൾ കോയ ആ നമ്പർ എസ് ടി ഡി ബൂത്തിൽ കൊടുത്തു വിളിപ്പിച്ചു അഡ്മിറ്റു ചെയ്ത വിവരം പറഞ്ഞു. തന്റെ ഒരു മാസത്തെ കച്ചോടത്തിലെ കാശു പോയത് കണ്ടപ്പോൾ ആ പുരാതനനു സഹിച്ചില്ല.

ഇനി പ്രവസിച്ച വിവരം പറയുന്നതെങ്ങിനെ? കുറെ നേരം ചിന്തിച്ചു. അവസാനം വഴി കണ്ടു.

പ്രസവിച്ച വിവരം പറയാൻ വിളിച്ചു ഫോണിന്റെ മറു തലക്കൽ മകൻ...
കോയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഖാലീദേ... ആ പെ കു പെ.

ഇത് കേട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഖാലീദിന്റെ അളിയന ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇങ്ങള് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസിലായില്ല.

ആനയ്ക്ക് മനസിലായില്ല അവനു മനസിലയികാനും ഇല്ലെങ്കി അവൻ എയുത്ത് എയിതി കോട്ടെ. എടാ അത് സോട്ട് ഫോമാണ്... ആമിന പെറ്റു കുട്ടി പെണ്‍കുട്ടി.... അതാണ് അതിന്റെ അർഥം.
ch

റൈഡ്:-

സെയില്സ് ടാക്സ്‌ ഓഫീസില്‍ റൈഡ് !!!
രണ്ടു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍.... ലക്ഷങ്ങളുടെ വെട്ടിപ്പ്.

സെയില്സ് ടാക്സ് കമ്മീഷണര്‍ മുതല്‍ പിയുന്‍ വരെയുള്ള ജീവനക്കാര്‍ രാഷ്ട്രിയ ഭേദമന്യേ ഒത്തുകൂടി....

ഈ സംഭവം തികച്ചും ജുപുക്‍സാവഹം സഖാവായ ഓഫീസര്‍ മൊഴിഞ്ഞു....
മറ്റൊരു ഓഫീസര്‍ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഇത് സയില്സ് ടാക്സ് ജീവനക്കാരുടെ മാനം കെടുത്തിയ സംഗതി....

ഇതുപോലുള്ളവര്‍ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നാണക്കേട്‌. മിസ്സ് സെയില്സ് ടാക്സ് ഓഫീസ് മുത്തു മണികളോടെ മൊഴിഞ്ഞു.

അതിനാല്‍ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം....... കൂട്ടത്തില്‍ യോഗ്യന്‍ സഗൌരവം ആശയ പ്രക്യാപനത്തിനു മുഖവരയിട്ടു.

എന്താണ് അത് എന്ന ഭാവത്തില്‍ എല്ലാവരും കണ്ണില്‍ ചോദ്യചിന്നങ്ങളെന്തി ശ്വാസം അടക്കി കാതു കൂര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇനി നമ്മള്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ വച്ച് കൈകൂലി വാങ്ങില്ല........ പുറത്തു വച്ച് മാത്രം.

എതിരില്ലാതെ...... ഒരു നീണ്ട കരഘോഷത്തോടെ ആ ബില്‍ പാസാക്കി.
ch