Pages

Saturday, December 31, 2011

वसंत और खूबसूरत

खूबसूरत  :-  दिल बोल रही हे I दिल धड़क रही हे I दिल चमक रही हे I
एक कलि की अन्धर सोरही थी मैं
तूने चुवा वो कलि खिल्गायी  मैं उडी
 क्या हुवा मुझे पता नहीं I क्या ये होती हे प्यार ?

वसंत :-  मोसम बदल गया मैं आया
मैं हर कलियों को खिलाती हूं I
हर कलियोमें तू थी तू ही उसकी खूबसूरती
तू ही उसकी कुश्बू तू नहीं तो फूल केवल एक कागज़ हे II

खूबसूरत :- मुझे लेचलो  तुमरे साथ हर पल रहू मैं तुमरे सात
न चोड़के जाना मुचे मैं अकेली हूं तेरे बिन मैं नहीं II

वसंत :- न कहूँगा मैं अलविदा मुचे जाना हे
आओगा मैं अगली बार इन्तासार करना मुचे I
वापस न जावो कली में 
जावो लड़कीओं की पास I
वों करेगे स्वागत न देंगे तुमे सोने
आओगा मैं अगली बार न जावूँगा मैं तेरे पास से II

C. Hariharn 

Sunday, June 19, 2011

Edvige Antonia Albina Maino

Once Sonia visited a school and while addressing to the student assembly she gave them opportunity to ask her anything. 

Immediately Pappu stood up and said ma'am i have 3 question;
 
first question "who is controlling our PM?" 

second one ,"How many accounts do you have in swis banks?"

and third one "who ordered police to take action in ram-lila maidan"?

Before answering the question bell rang for lunch break. After lunch now sanjay asked, Ma'am now i have 5 question to you, first three are same which pappu asked and remaining two are;

"why today the lunch break has been declared  20 minutes before actual time ?" and 

"where is pappu now?"
 
 
Jokes

Saturday, May 28, 2011

ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാഭാരവാഹികള്‍

തൃശ്ശൂര്‍: ആധുനിക തൃശ്ശൂരിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്റെ സ്മരണ നിലനിര്‍ത്തുന്ന പൈതൃക സ്മാരകങ്ങള്‍ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം ജില്ലാ സമ്മേളനം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സാഹിത്യകാരി കെ.ബി. ശ്രീദേവി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.എസ്. കൃഷ്ണക്കൈമള്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എം. മോഹന്‍ദാസ്, സംഘാടക കാര്യദര്‍ശി കാ.ഭാ. സുരേന്ദ്രന്‍, ജില്ലാ സംഘപാലക് ജി. മഹാദേവന്‍, സി. സദാനന്ദന്‍, കെ.ആര്‍. ഷാജി, സി. ഹരിഹരന്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. പുതിയ ഭാരവാഹികള്‍: സി.എന്‍. മുരളീധരന്‍ നായര്‍(പ്രസി.), എം.എസ്. ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി (വൈസ്. പ്രസി.), സി. സദാനന്ദന്‍ (സെക്ര.), സി. ഹരിഹരന്‍ (ട്രഷ)

Mathrubhumi

Thursday, May 26, 2011

INC = Indian National Canker

AÀ²-cm-{Xn-bn IpS-]n-Sn-bv¡p¶ {]Ir-X-¡m-cmWv tIm¬{KÊv t\Xm-¡Ä F¶p-Å-Xnsâ Hcp ZrjvSm-´-amWv ‘sslµh `oI-c-X’-bvs¡-Xn-cmbn cmlp ‘KmÔn’- \S-¯nb A`n-{]mb {]I-S-\w. ejvIÀ C tXmbv_tb¡mÄ A]-I-S-Im-cn-bmWv lnµp-`o-I-cX F¶m-W-s{X C´y-bnse Ata-cn-¡³ Øm\-]-Xn-tbmSv 2009  Cu t\Xmhp samgn-ª-Xv. kw`hw \S-¶n«v Hcp hÀjw Ign-sª-¦nepw \mw Imcy-a-dn-bp-¶Xv Ct¸m-gm-Wv. kz´w ]mÀ«n-bpsS hntZi ]mc-¼cyw IW-¡n-se-Sp-¯mhmw Hcp hntZ-in-tbm-Sp-Xs¶ C{Xbpw hen-sbm-c-kw-_Ôw cmlp-e³ ]pe-¼n-bXv.
       tI{µ B`y-´c a{´n-bmb ]n. NnZw-_-c-¯nsâ \S-]-Sn-bmWv IpS-]n-Sn-¡p-¶-h\v asämcp ZrjvSm-´w. ‘Imhn’- `oI-c-X-bvs¡-Xn-sc-bmWv Ct±lw Dd-ªp-Xp-Ån-b-Xv. AXpw `oI-c-Xbv¡v \nd-an-söv tIm¬{KÊv HutZym-KnI {]kvXm-h\ \S-¯n-b-Xnsâ NqSm-dp-¶-Xn\v ap¼v. `mc-X-¯nsâ kzmX{´ka-c-N-cn{Xw kkq£vaw hne-bn-cp-¯n-bn-«pÅ Ncn-{X-Im-c-·m-cpsS ho£-W-¯n \thm-°m\w sN¿-s¸« lnµp-Xz-amWv hntZ-iob `c-W-¯n-s\-Xn-cm-bpÅ \½psS tZiob {]Øm-\-¯n\v B[m-c-in-e-bmbn XoÀ¶-Xv. XneIbpKm-h-km\w hsc-sb-¦n-ep-apÅ kzmX{´y kac kt½-f-\-§-fpsS thZn-IÄ Ae-¦-cn-¨n-cp-¶Xv Imhns¡mSn-IÄ sIm­m-bn-cp-¶p. kzX{´`mc-¯n\v Hcp tZiob ]XmI \nÀt±-in-¡m-\mbn tIm¬{KÊv \ntbm-Kn¨ I½n-än-t]mepw C¡m-cy-¯n\p Is­-¯nb ]Xm-I-bpsS \ndw Imhn-bm-bn-cp-¶p. Cu Imhn-bpsS ]Ým-¯-e-¯n-epÅ htµ-am-X-c-K-\m-em-]\w _wKmÄ hn`-P-\-hn-cp² ka-c-¯n hln¨ ]¦v \nkvXp-e-am-Wv. {]kvXpX ka-c-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v kztZin {]XnÚ P\-§-sf-s¡m-s­-Sp-¸n-¨n-cp-¶Xv t£{Xm-¦-W-§-fn h¨m-bn-cp-¶-s{X. A§ns\ ]pWy kt¦-X-§-fn hs¨-Sp-¡-s¸-Sp¶ {]Xn-Ú-IÄ IqSp-X ]men-¡-s¸-Sp¶ hnizm-k-am-bn-cp¶p C§-s\-bpÅ \S-]-Sn¡p t{]c-I-am-b-sX¶pw ]d-b-s¸-Sp-¶p.
       1911  Cu \ne-]m-Sp-I-fpsS A\p-Iqe^ew \mw I­p. aX-¯nsâ ([À½-¯n-sâ) `mj-bn ]d-ªmse cmjv{Sobw t]mepw `mc-Xo--bÀ¡v {Kln-¡m-\mIq F¶v kzman hnth-Im-\-µ³ A`n-{]m-b-s¸-«Xv shdp-sX-b-Ã. CXp Xs¶-bmWv cma-cmPy k¦Â¸-hpw. alÀjn Ac-hn-µsâ hm¡p-I-fn `mcXw P\n-¨Xv k\m-X-\-[À½-t¯m-sSm-¸-am-Wv, k\m-X-\-[À½-¯n-\p-th-­n-bXv \ne-sIm-Åp-¶p, k\m-X-\-[À½w \in-¨m `mc-Xhpw \in-¡pw. ]s£ tIm¬{KÊv Ipw`-tIm-W-]mÀ«n-¡n-t¸mÄ lnµpXzw AYhm k\m-X-\-[À½-sa¶ ]cm-aÀiw-t]mepw sslµh `oI-c-X-bpsS Bhn-jvIm-c-am-Wv. aXwamäw-hgn Cu cmPy-¡m-cn KWy-am-sbmcp hn`mKw lnµp-¡-f-Ãm-Xm-bn-¯o-cp-Itbm X§Ä lnµp-¡-f-söv kzbw hne-bn-cp-¯p-Itbm sNbvX-Xp-sIm-­mWv `mcXw Zmcp-W-ambn hn`-Pn-¡-s¸-«-sX¶ hkvXpX ChÀ hnkva-cn-¡p-¶p.
       ZnKvhn-Pbv knwKv F¶ tIm¬{KÊpIm-csâ tImacw XpÅ ASp¯Xmbn ]cn-tim-[n-¡mw. 26/11 se apwss_ `oI-cm-{I-a-W-¯n alm-cmjv{S F.-Sn.-F-kv. Xe-h³ sImÃ-s¸-«-Xnsâ Ipäw lnµp kwL-S-\-I-fpsS Xe-bn sI«n-sh-¡m-\mWv Cu atX-X-c³ Xp\n-ª-Xv. {]kvXpX B{I-a-W-¯nsâ bYmÀ° kq{X-[m-c-·mÀ¡p-th­n C{Xbpw \¶mbn _mäp-sN-¿m³ Cu t\Xm-hn-\-ÃmsX aämÀ¡p-I-gnbpw? Hcp `mK¯v BtKmf `oI-c-X-bpsS {]`-h-Øm-\-hpw, hn]-W-\-tI-{µhpw ]m¡n-Øm-\m-sW¶v tIm¬{KÊv ]mÀ«n A´m-cm-jv{S-k-aq-l-t¯mSv ]cm-Xn-s]-Sp-¶p. adp-`m-K¯v AÔ-amb lnµp hntcm[w ImcWw ho­p-hn-Nm-c-an-Ãm¯ Akw-_Ô {]kvXm-h-\IÄ hgn AtX ]m¡n-Øms\ klm-bn-¡p-¶Xpw tIm¬{KÊv t\Xm-¡Ä! CXp-t]m-epÅ atX-Xc cmjv{Sob-¡mÀ AI-¯p-Å-t¸mÄ ]pd-¯p-\n-s¶mcp i{Xp-hns\ `mc-X-¯n-\m-h-iy-apt­m F¶v Im \qäm-­p-ap³s]mcp Nn´-I³ tNmZn-¨Xv F{X AÀ°-KÀ`w!
       ZnKvhn-Pbv knwKnsâ IpSn-e-amb A[-c-hym-bm-a-¯nsâ Kuc-h-a-f-¡p-¶-Xn\v Nne A\p-_-Ô-h-kvXp-X-IÄ¡qSn ]d-tb-­-Xp-­v. P½p ImivaoÀ C´y-bpsS Ahn-`m-Py-L-S-I-am-sW¶v \mw amtem-I-tcmSv DZvtLm-jn-¡p-t¼mÄ {]kvXpX kwØm-\-¯n\v cmPy-¯nsâ CXc kwØm-\-§Ä¡n-Ãm¯ 370-þmw hIp¸p hgn-bpÅ {]tXyI ]Z-hn-bpsS s]mcp-sf-´m-sW¶v tNmZn¨v ]m¡n-Øm³ kaÀ°-ambn \t½mSp Xncn-¨-Sn-¡p-¶p. A\m-h-iy-amb Hcp lnX-]-cn-tim-[\m \nÀt±iw apt¶m-«p-sh-¨-Xp-t]mse X¶n-jvS-{]-Im-c-samcp {]tXyI ]Z-hnbpw P½p-Im-ivao-cn\p \ÂIn Cu cmPy-¯n\p Xocm-Zp-cnXw krjvSn-¨Xv tIm¬{KÊv t\Xm-hpw, C´y-bpsS {][m-\-a-{´n-bp-am-bn-cp¶ ]WvUnäv s\lvdp-hm-Wv. kÀZmÀ ]t«Â sXm«-sXÃmw s]m¶m-¡n-b-t¸mÄ tem«-dn-b-Sn-¨-Xp-t]mse cmPy-¯nsâ {]Ya {][m-\-a-{´n-bmbn Ah-tcm-[n-¡-s¸« s\lvdp ssIsh-¨-sXÃmw Ipf-am-¡p-I-bm-Wp-­m-b-Xv. ]­v C´y-bn-te¡p bm{X-sNbvX sImfw-_kv sNs¶-¯n-bXv Ata-cn-¡-bn-em-bn-cp-¶p. A¶p-sXm«v B cmPys¯ tZiob P\-hn-`m-K-§fpsS hwi-\miw Bcw-`n-¨p. AXp-t]mse C´ysb Is­-¯m-\p-Zy-an¨ s\lvdphn\nhnsS A\p-`-h-tKm-N-c-am-bXv BÀj kwkvIm-c-¯n\p ]Icw Hcp k¦-c-kw-kvIm-c-hpw sk¡p-eÀ cmPy-hp-am-bn-cp-¶p. `mc-X-¯nse sslµh X\n-a-bp-sS-bpw lnµp-P-\-hn-`m-K-§-fp-sSbpw i\n-Zi AtXm-Sp-IqSn XpS-§n. tdmam \Kcw I¯n-sb-cn-bp-t¼mÄ \otdm N{I-h¯n hoW-hm-bn¨p ckn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p-sh¶v ]d-ªp-tI-«n-«p-­v. CXn-t\mSv Xmc-Xayw sN¿m-hp-¶-XmtWm F¶-dn-bn-Ã, {]iv\-k-¦oÀ®-X-IÄ `mc-Xs¯ th«-bm-Sp¶ thf-bn teUn au­v _mä-Wp-ambn hrYm-th-e-I-fn apgp-In-bn-cn-¡p-I-bm-bn-cp¶p s\{lpPn F¶mWv Ct¸mÄ shfn-s¸-«p-sIm-­n-cn-¡p-¶-Xv. ]t£ kzX-{´-þ-a-tX-X-c-þ-P-\m-[n-]Xy C´ybn ssZhw hnaÀi-\-hn-t[-b-\m-sW-¦n-epw ]WvUnäv s\{lp hnaÀi-\m-Xo-X-\m-W-tÃm. Nm¨m s\lvdp Ip«n-IÄ¡mbn F´p-sN-bvXp-sh¶v {ioam³ \tc-{µ-tamUn tNmZn-¨-t¸mÄ D¯-cw-ap-«nb tIm¬{K-Êp-ImÀ sImª-\w-Im«n adp-]-Sn-]-d-ªXv Cubn-sS-bm-Wv. AXn-\m s\{lpPn C´y-bpsS cmjv{S-in-ev]n-bmbn XpS-c-s«. kXy-tah PbtX F¶ alm-a{´w \½psS tZiob a{´-am-sW-¦n¡q-Sn.
       Nnt´m-±o-]-I-amb Hcp IY-bpanhnsS HmÀ½-h-cn-I-bm-Wv. ]s­mcp hÅ-¡m-c-\p-­m-bn-cp-¶p. apt«mfw shÅ-¯n-em-W-bmÄ bm{X-¡msc Cd-¡n-hn-«n-cp-¶-Xv. AXp-sIm-­-hÀ¡v hkv{Xw s]m¡n-¸n-Sn¨p \S¶v Ic-]-tä-­-Xmbn h¶p. {]kvXpX tXmWn-¡m-c³ acn-¡m³ ka-b¯v hÅw aI\v ssIam-dn-bn«p ]dªp “tamt\, AÑsâ ]mc-¼cyw \o \ne-\nÀ¯Ww”-. D]-tZiw inc-km-h-ln¨ aI³ ASp-¯-\mÄ apX bm{X-¡msc Acbv¡p shÅ-¯n Cd-¡n-hn-Sm³ XpS-§n. At¸m-g-hÀ¡v ]qÀÆm-[nIw Zpcn-X-t¯m-Sp-IqSn \o´n- I-c-]-tä-­-Xmb KXn-tI-Sp-­m-bn. A§ns\ aI³ AÑsâ ‘]mc-¼cyw’ \ne-\nÀ¯n-b-s{X. CXp-t]mse tIm¬{K-Êp-Im-c-\mb ]WvUnäv s\lvdp-hnsâ ]n³ap-d¡mcpw injy-·mcpw At±-l-¯n-tâ-bpw ]mÀ«nbp-sSbpw ]mc-¼cyw \ne-\nÀ¯m³ C{Xbpw iucyw lnµp-Xz³am-tcmSp {]I-Sn-¸n-¨m aXntbm Ft¶ kwi-bn-¡m-\p-Åq. GXm-bmepw tla´v ImÀ¡-scsb hI-h-cp-¯n-bXv lnµp`oI-c-cm-sW¶v hniz-kn-¡p-¶p-s­-¦n APva Ik-_ns\ Pbn tamNn-X-\m-¡m-\pw Abmsf hotcm-Nn-X-ambn ]m¡n-Øm-\n-te¡p Xncn-¨-b-¡m-\pw-IqSn ZnKvhn-Pbv knwKv X¿m-dm-I-Ww.
       ae-Km-hv, sa¡m-a-kvPn-Zv kvt^mS-\-§-fp-ambn GXm\pw lnµp-¡Ät¡m, GtXm lnµp-kw-L-S-\bvt¡m _Ô-ap-s­¶p ]d-ªmWv tIm¬{K-Êp-ImÀ sslµ-h-`o-I-c-X-bvs¡-Xn-cmbn ]¯n-hn-SÀ¯p-¶-Xv. Cu Btcm-]Ww icn-bm-sW¶p h¶mÂXs¶ C¯cw kw`-h-§Ä lnµp-Xzs¯ kw_-Ôn¨ A]-hm-Z-§Ä am{X-am-Wv. ImcWw kl-{km-_vZ-§-fmbn \ne-\n¡p¶ k\m-X\ kwkv¡m-c-¯n\v XnI¨pw A\y-amWo kz`m-h-sa-¶-Xp-X-s¶. t\sc adn¨v, apÉnw `oI-cX temIw apgph³ Adnªpw A\p-`-hn¨pw Ign-ªn-«p-Å-Xm-Wv. ChnsS {]Xn-¡q-«n \n¡p-¶Xv CÉm-am-tWm Øm]n-X-XmÂ]-cy-¯n-\p-th­n AXns\ asämcp coXn-bn hmbn-s¨-Sp-¡p-¶-h-cmtWm F¶p \nÀ®-bn-¡m³ \ap-¡m-hn-Ã. C´ybnse amÀIvkn-Ìp-I-fm-tWm amthm-bn-Ìp-I-fmtWm I½yq-Wn-k-¯nsâ bYmÀ¯ {]tbm-àm-¡-sf¶p hne-bn-cp-¯p-¶-Xp-t]mse ZpjvI-c-am-Ip-a-Xpw. Hcp \qäm­p ap¼p-h-sc-sb-¦nepw temIs¯ AÔ-Im-c-¯n Xf-¨n-Sm³ _²-{i-²-am-bn-cp¶ {InkvXp-a-X-¯n-\p-­mb KpW-]-c-amb ]cn-Wm-aw-t]mse `oI-c-hr-¯n-bpsS Imcy-¯n amäw CÉm-anepw kw`-hn-¨p-Iq-sS-¶nsöp kam-[m-\n-¡mw. ]s£ IpÕnXcmjv{Sob e£yw am{Xw ap¶nÂI-­p-sIm­v tIm¬{KÊv sshXm-fn-IÀ A]-hm-Zs¯ \nb-a-am¡n ]ÀÆ-Xo-I-cn-¨p-Im«n lnµp-hn-cp-²-þ-tZ-i-hn-cp² {]hÀ¯\w \S-¯p-I-bm-Wn-hn-sS. KmÔn-h-[s¯ XpSÀ¶v ‘AlnwkmhmZn-I-fmb’- tIm¬{K-Êp-ImÀ UÂln-bn-epw apwss_-bnepsaÃmw \nc-]-cm-[n-I-fmb lnµp-¡Äs¡-Xnsc ISp¯ A{I-a-§Ä Agn-¨p-hn-«p. Hcm-gvN-bn-e-[nIw Ah-cpsS ]cm-{I-a-§Ä \o­p-\n-¶p. AXp-t]mse Xm³ hcw \ÂInb `kvam-kpc injy-cm Cµn-cm-KmÔn h[n-¡-s¸-«-t¸mÄ kn¡p kap-Zm-b-¡msc KmÔn-b-·mÀ Iq«-s¡m-e-sN-bvXXpw \ap-¡-dn-bmw. Cu \c-l-Xy-bpsS aq¶n-sem-¶p-t]mepw lXy-IÄ tKm{[m-\-´cw KpP-dm-¯n kw`-hn-¨n-«n-Ã. F¶n-«pw, henb sIme-bm-fn-IÄ kzbw am\y-·m-cmbn Naªv KpP-dm¯v Iem-]-¯nsâ t]cn lnµp-Xz-hm-Zn-Isf \c-t`m-Pn-I-sf-¶pw hwi-l-Xy-¡m-sc¶pw ]d-ª-[n-t£-]n-¨p-sIm-t­-bn-cn-¡p-¶p. AXp-t]mse Cu hnj-b-¯nse At\z-jW I½o-j³ \tc-{µ-tamUnsb Ipä-hn-ap-à-\m-bn«pw atX-Xc sN¶m-bv¡Ä At±-l-¯nsâ cà-¯n-\p-th­n aWw-]n-Sn¨p \S-¡p-I-bm-Wn-t¸m-gpw. CXp-X-s¶-bmWv cma-P³a-`q-an hntam-N\ ka-c-¯n-sâbpw Ah-Ø. Cu ka-cs¯ km[q-I-cn-¡p¶ hn[-¯n-epÅ tImS-Xn-hn-[n-bmWv ASp-¯-Im-e¯v {]Jym-]n-¡-s¸-«-sX-¦n-epw Atbm-²y-bnse ‘_m_dn akvPnZv’- XIÀ¡-s¸-«-Xnsâ t]cn kwL-]-cn-hm-dns\ XnIª [mÀjvSy-t¯msS ]ns¶bpw ]gn-]-d-bp-I-bmWv tIm¬{K-Ênsâ X¼p-cm-¡Ä. C¡-W-¡n\v Cu cmPys¯ FÃm tIkp-I-fn-epw {]iv\-§-fnepw tIm¬{K-Êpw aäp atX-Xc {]`r-Xn-Ifpw XoÀ¸p-I¸n-¨m t]msc? F´n-\m-Wn-hnsS \oXn-\ym-b-hy-hØbpw kwhn-[m-\hpw aäpw?
       X§-fpsS ‘BZÀi ]pcp-j\pw’- ‘BÄ ssZhhpw’- Bb cmlpÂPn-bpsS {]kvXm-h-\sb \ymbo-I-cn-¡p-hm-\pw, ]n´p-W-bv¡p-¶-Xn\pw th­n tIm¬{KÊv ¹o\dn kt½-f-\-¯n {]W_v apJÀPn-bpw ZnKvhn-Pbv knwKpw aäpw aÕ-c-_p²n {]I-Sn-¸n-¡p-¶-XmWv Ah-km-\-ambn \mw I­-Xv. “Hcp hi¯v apÉoweoKn-s\-bpw adp-h-i¯v lnµp-a-lm-k-`-sbbpw FXnÀ¯p-sIm-­mWv tIm¬{KÊv C´y-bn hfÀ¶-Xv, XnI¨pw atX-X-c-amb kzmX-{´y-ka-c-am-bn-cp-¶p C´y-bp-sS-Xv. Cu atX-Xc kz`m-hs¯ BÀ.-F-kv.-F-Êpw, _n.-sP.]nbpw XIÀ¡p-I-bm-Wv. I]-S-tZ-io-b-X-bp-sSbpw km¼-¯n-I-]p-tcm-K-Xn-bp-sSbpw t]cp-]-dªv KpP-dm-¯nse {IqcX ad-¨p-sh-bv¡m-\-hÀ {ian-¡p¶p”- -F¶pw aäpw apJÀPn ]d-ª-Xn-t\mSv ‘_m_dn akvPnZv’- XIÀ¡-s¸-«-XmWv C´y-bn C¶pÅ apgp-h³ Xo{h-hm-Z-¯n\pw hgn-sh-¨-sX¶v ta ]dª ‘knwl³’- Iq«n-t¨À¯-Xmbpw ]{X-§Ä Fgp-Xp-I-bp-­mbn. Cu tIm¬{K-Êp-Imsct¸mse X³a-b-Xz-t¯m-Sp-IqSn s]mfn-]-d-bp-hm³ `qan-bn aämÀ¡pw km[y-am-Ip-sa¶v Icp-tX-­. KpP-dm¯v kw`-hs¯bpw,  ‘_m_dn akvPnZn’-s\bpw Ip-dn-¨p-apÅ \nP-Øn-Xn-IÄ apI-fn {]Xn-]m-Zn-¨p-I-gn-ªp. CÉm-anI `oI-cX C¶v temIw apgp-h³ A\p-`-hth-Zy-am-sW¶pw t\cs¯ kqNn-¸n-¨p. ‘_m_dn akvPnZv’- XIÀ¡-s¸-«-XmtWm Cu BtKmf {]Xn-`m-k-¯n\v ImcWsa¶v ZnKvhn-Pbv knwKv hyà-am-¡-Ww. aXm-Sn-Øm-\-¯n `mcXw hn`-Pn-¡-s¸-«Xpw ]m¡n-Øm³ CÉm-anI cmPy-am-b-Xpw akvPnZv XIÀ¡-s¸-«-Xn-\m-emtWm? ImivaoÀ {]iv\-{]-tZ-i-am-b-Xpw s\lvdp-hnsâ hwi-¡m-cmb ]WvUn-äp-IfhnsS hgn-bm-[m-c-am-bXpw 1992 Unkw-_À 6 \p tij-amtWm? knan t]mepÅ apÉnw kwL-S-\-IÄ cq]o-Ir-X-am-b-Xpw ‘C´y-bpsS tamN\w CÉm-an-eqsS’ XpS-§nb Npa-sc-gp¯p­m-bXpw _m_-dn-a-kvPn-Zp-ambn _Ô-s¸-«mtWm? cma-P-·-`q-an-bnse hnhmZ sI«nSw _m_dn akvPnZv Bbn-cp-s¶-¦n tIm¬{KÊv F´n-\hnsS sslµ-hm-cm-[-\-¡pw ]n¶oSv cma-t£-{X-\nÀ½m-W-¯n-\pÅ inem-\ym-k-¯n\pw klm-b-I-c-amb \ne-]m-Sp-I-sf-Sp¯p?
       X§Ä IpX-{´-§Ä sIm­p-Io-g-S-¡nb cmPys¯ P\-§sf NqjWw sN¿m-\pw, Ahsc X½n-e-Sn-¸n¨v `cWw \ne-\nÀ¯m\pw DÕp-I-cmb {_n«o-jp-ImÀ AXn-\mbn ‘shÅ-¡m-csâ _m²yX’ (Whiteman’s Burden) Fs¶mcp I]-S-kn-²m´w Bhn-jvI-cn-¨n-cp-¶p. C´y-bnse aX-\yq-\-]-£-§Ä AS-¡-apÅ FÃm P\-hn-`m-K-§-tfbpw kwc-£n-¡m-\pw kwkvIm-c-k-¼-¶-cm-¡m-\pwþ “ssZh-¯nsâ ZrjvSn-bnepw \mK-cn-I-X-bpsS shfn-¨-¯nepw” X§Ä {]Xn-Úm-_-²-cm-sW-¶-hÀ Ah-Im-i-s¸-Sp-Ibpw sNbvXp. AXp-t]mse tIm¬{KÊv AXnsâ kzmX{´y ka-c-]m-c-¼-cyhpw aln-abpw DbÀ¯n-¡m-«n-bmWv kmbn-¸³amsc \mWn-¸n-¡p¶ hn[-¯n Cu cmPys¯ `n¶n-¸n-¨pw IhÀ¶p-Xn¶pw cmjv{Sob PohnXw \bn-¡p-¶-Xv. F{X-h-enb aX-{]o-W\w \S-¯p-t¼m-gpw atX-X-cXzw ]pe-¼p¶ C¡q-«-tcmSv C´y-bpsS kzmX-{´y-k-a-c-¯n tIm¬{KÊv hln¨ ]¦n-s\-¡p-dn¨v Ipd-s¨-¦nepw ]d-bm-Xn-cn-¡m³ \nÀÆm-l-an-Ã.
       H¶m-a-Xmbn ]d-bm-\p-ÅXv `mc-¯nsâ A`yp-Z-b-¯n-\p-th­n cq]o-I-cn-¡-s¸« {]Øm-\-tamþ]mÀ«ntbm Aà tIm¬{KÊv F¶m-Wv. adn¨v Cu cmPy-¡m-cpsS {_n«ojv hncp²-hn-¹h hocyw tNmÀ¯n-¡-f-bm-\pw hntZ-i-`-c-W-an-hnsS Ac-¡n-«p-d-¸n-¡p-¶-Xn\p klm-b-I-am-bp-amWXv Øm]n-X-am-b-Xv. AXm-b-Xv h©-\m-]-c-hpw, tZi-t{Zm-l-]-c-hp-amb Hcp P·-]-Ým-¯-e-amWv tIm¬{K-Ên-\p-Å-Xv. {_n«ojv `c-Ws¯ ]pI-gv¯n-¸mSn AXn-t\m-SpÅ cmjv{Sob `n£m-S\w (Political Mendicancy)- BZÀi-am-¡n-bn-cp¶ tIm¬{KÊv hn[n-ssh-]-coXyw aqe-amWv kzmX-{´y-k-a-c-¯nsâ ap³\n-c-bn-se-¯n-b-Xv. AXv AÀ°-t¯-¡mÄ ]Xn³a-S§v A\À°-hpw ChnsS krjvSn-¨p. A`n-\h ]WvUn-X-·mÀ F{X-Xs¶ ambv¨p-I-f-bm³ {ian-¨m-epw, ambm¯ AS-bm-f-§-fmWv C¡m-cy-¯n Ah-ti-jn-¡p-¶-sX¶v tIm¬{KÊv ]ptcm-ln-X-·mÀ C\n-sb-¦nepw Xncn-¨-dn-tb-­-Xp-­v.
       c­m-a-Xmbn ]d-bm-\p-ÅXv apÉnw-eo-Kn-t\-bpw, lnµp-a-lm-k-`-sbbpw FXnÀ¯p-sIm-­mWv tIm¬{KÊv hfÀ¶p-h-¶-sX-¶pw atX-X-c-am-bn-cp¶p AXp \bn¨ kzmX{´y ka-c-sa¶pw Ah-Im-i-s¸-Sp-¶Xv ip²-t`m-jv¡m-sW-¶mWv. tIm¬{KÊv eoKns\ FXnÀ¯p-sIm­ph-fÀ¶p F¶p ]d-bp-¶-Xnepw icn 1885  Øm]nXamb tIm¬{K-Êns\ lnµp-kw-L-S-\-bmbn ap{Z-Ip¯n FXnÀ¡m-\mWv 1906þ apÉnw eoKv cq]o-I-cn-¡-s¸-«-sX-¶pw XnI¨pw kmap-Zm-bn-I-ambn-cp¶ AXnsâ AP­ \S-¸m-¡p-¶-Xn eoKns\ {]Xn-tcm-[n-¡p-hm-t\m ]cm-P-b-s¸-Sp-¯p-hm-t\m tIm¬{K-Ên\p Ign-ªn-sÃ-¶p-am-Wv. AXp-t]mse kz´w atX-XcapJw {]ZÀin-¸n-¡p-¶-Xn-\mbn bm{Xm Nne-hpw im¸m-Sn-\pÅ hI-bpw \ÂIn-bm-Wv apÉnw {]Xn-\n-[n-I-tf-bpw kap-Zm-bmw-K-§-tfbpw tIm¬{KÊv AXnsâ ]e kt½-f-\-§-fnepw ]s¦-Sp-¸n-¨n-cp-¶-Xv. ]¯p \nanjw am{Xw kt½-f-\-th-Zn-bn Ccn-¡p¶ C¡q-«À _m¡n kabw Ign-¨p-Iq-«n-bn-cp-¶Xv t`mP-\-im-e-I-fn-em-bn-cp-¶p. kz´w ]mÀ«n-bpsS \mdp¶ Ncn{Xw ]cn-tim-[n-¨m apJÀPn-¡-Xp t_m²y-s¸-Spw. IqSmsX apÉnw eoKnsâ Jnem-^-¯m-Ip¶ hÀ¤ob {]Øm-\s¯ tIm¬{KÊv ]n´p-W-¨Xv sk¡p-eÀ \S-]-Sn-bm-bn-cp-¶pthm? Cu Jnem-^¯v tkh-sIm­v atX-X-c-ambn tIm¬{KÊv F{X-h-fÀ¶p? Xpd-¶p-]-d-ªm Cu ]mÀ«nsb Hcp atX-Xc kwL-S-\-bm-bn CÉm-anI t\Xr-Xz-tam apÉnw eotKm {_n«ojv Kh¬satâm Hcn-¡epw AwKo-I-cn-¨n-cp-¶n-Ã. tIm¬{K-Ênsâ ]qÀ® kzcmPv {]Jym-]\w eoKnsâ ZrjvSn-bn lnµp-cmPv {]Jym-]-\-hpw Iznäv C´ym {]Øm\w lnµp-cmjv{S Øm]\ {]Øm-\-hp-am-bn-cp-¶p. KmÔn-Pn-bpsS t\Xr-Xz-¯n lnµp-þ-apÉnw sFIy a[p-hn[p BtLm-jn-¡p¶ thf-bn-epw lnµp-¡-fp-ambn Xmc-X-ayw sN¿p-t¼mÄ apÉn-§Ä Hcp bP-am-\-hÀ¤-am-sW-¶pw X§-fpsS aX-hpw hnizm-khpw A\p-k-cn¨v ]ng-¨-h-\pw \in-¨-h-\p-amb Hcp apkÂam³ t]mepw anÌÀ KmÔn-tb-¡mÄ am\y-\m-sW¶pw Aen ktlm-Z-c-·mÀ ]pc-¸p-d-¯p-I-b-dn-\n¶v hnfn-¨p-]-d-ªn-cp-¶-Xmbn Ipe-]Xn sI.-Fw. ap³jn tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-­v. UÂln-bn tNÀs¶mcp Jnem-^¯v kt½-f-\-¯n “C´y-bnse lnµp-¡sf aXw amtä-­Xv apÉo-§-fpsS ]mh\ IÀ½-am-sW-¶pw, KmÔnsb aXw-am-äm³ Hc-h-kcw Xcp-¶-Xn\v Xm³ AÅm-lp-hn-t\mSv {]mÀ°n-¡p-I-bm-sW¶pw” auem\m apl-½-Zen {]kw-Kn-¨p-sh¶v sI.-]n. tIi-h-ta-t\msâ \h-`m-c-X-inÂ]n-IÄ F¶ ]pkvX-I-¯nse apl-½-Z-en-sb-¡p-dn-s¨-gp-Xnb `mK¯v hmbn-¡mw. F¶n-«pw Aen ktlm-Z-c-·msc ]pI-gv¯n-¸m-Sp-I-bmWv tIm¬{KÊv sNbvXn-cp¶Xvv. apÉo-§Ä¡n-S-bn taÂhn-em-k-an-Ãm-Xn-cp¶ apl-½-Zen Pn¶sb Ah-cpsS ‘henb t\Xmhv’- (sIzbvsZ Akw) B¡n amän-b-Xnsâ ]qÀ® D¯-c-hm-Zn¯w KmÔn-Pn-¡m-sW¶v auem\m A_vZpÄ Iemw BkmZv Ipä-s¸-Sp-¯n-bn-«p-­v. apÉow-eo-Knsâ A\n-tj[y t\Xm-hmbn Pn¶sb hfÀ¯n-h-ep-Xm-¡n-b-XmtWm tIm¬{K-Ênsâ eoKv hncp² {]I-S-\-¯nsâ DZm-l-cWw?
       {_n«ojv `c-W-¯nsâ ImgvN-¸m-Sn-em-sW-¦ntem CtX tIm¬{KÊv a²y-hÀ¤-þ-h-tc-Wy-hn-`m-K-¡m-cmb GXm\pw lnµp-¡-fpsS Hcp {]Øm\w am{X-am-bn-cp-¶p. c­mw h«-tai kt½-f-\-¯n ]s¦-Sp¯ KmÔnPn Xm³ C´y-¡m-cpsS {]mXn-\n[yw hln-¡p¶ tIm¬{K-Ênsâ hàm-hm-sW¶v thZn-bn ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n-b-t¸mÄ “anÌÀ KmÔn þ Chn-Sn-bnXm, C´y-bnse aX-\yq-\-]-£-§-fpsS {]Xn-\n-[n-I-fn-cn-¡p-¶p, \m«p-cm-Py-§-fpsS {]Xn-\n-[n-I-fn-cn-¡p-¶p, ]nt¶m¡ hn`m-K-¡m-cpsS {]Xn-\n-[n-I-fn-cn-¡p-¶p, A[x-Ir-X-hÀ¤-¡m-cpsS {]Xn-\n-[n-I-fn-cn-¡p¶p þ AXp-sIm-­v \n§-sfm-cp-hn-`mKw C´y-¡m-cpsS am{Xw hàm-hm-sW¶v”- {_n«ojv kÀ¡mÀ adp-]Sn \ÂIn. AtXm-Sp-Iq-Sn KmÔnPn \m«n-te¡v aS-§p-Ibpw sNbvXp. `qcn-]£w C´ym-¡m-cm-epw FXnÀ¡-s¸-Sp-¶-Xpw H¶n\pw sImÅm¯ Hcp a²y-hÀ¤-¯nsâ Iq«m-bvabpw am{X-amWv tIm¬{KÊv F¶pÅ Hcp \ne-]mSv {_n«ojv `cWw s]mXpsh kzoI-cn-¨n-cp-¶-Xnsâ sXfn-hm-Wv Iznäv C´ym ka-c-Im-e¯v Ata-cn-¡³ {]kn-Uâv dqkvsh«nsâ Hc-t\z-j-W¯n\v adp-]-Sn-bmbn hn³Ì¬ NÀ¨n Fgp-Xnb I¯v. AXn-Zm-cp-W-am-sbmcp hn`-P-\-hpw AXn-t\m-S-\p-_-Ô-s¸« a\p-jy-¡p-cp-Xn-bpw IqsS ]nd-¶n-«pw Hcp XpÅn càw Nn´msX C´y-bpsS kzmX{´yw t\Sn-sb-Sp-¯p-sh¶v cm¸-I ]mSn-\-S-¡p¶ tIm¬{K-Êp-Im-tcmSv A{]n-b-I-c-amb IqSp-X-sem¶pw Ct¸mÄ ]d-bp-¶n-Ã.
       Npcp-¡n-Nn-´n-¡p-t¼mÄ A[n-Im-c-s¡mXn]q­ s\lvdp-hn-sâbpw A\p-N-c-·m-cp-sSbpw A\p-hm-Z-t¯m-Sp-IqSn {_n«ojv taÂt\m-«-¯n cmPys¯ sh«n-ap-dn¨v ]m¡n-Øm³ krjvSn-¡-s¸-«-Xn-\p-ti-jw ‘_m¡n-Øm-\mb’- `mc-X-¯n am{X-amWv tIm¬{KÊv FÃm hn`m-K-¡m-tcbpw DÄs¡m-Åp¶ atX-Xc ]mÀ«n-bmbn A`n-jn-à-am-bXv. F¶n-cp-¶m-epw `c-W-L-S\ A\p-im-kn-¡p¶ tIma¬ knhn tImUv \S-¸n-em-¡m-sXbpw apÉo-§Ä¡mWv C´ybpsS hn`h§-fn H¶m-a-s¯ AhImisa¶p {]Jym-]n-¨p-sIm­pw k¨mÀ I½o-j³, an{i-I-½o-j³ XpS§nb ]²XnIfn-eqsS Ahn-lnX \yq\-]-£-tkh sNbvXpw aäpw ]gb atX-Xc ]mc-¼cyw knwKn-tâ-bpw apJÀPn-bp-tSbpw kn_en-sâbpw cmlpÂPn-bp-tSbpw ]mÀ«n XpSÀ¶p-t]m-cp-¶p-ap-­v. ]­v X§ÄXs¶ N¯-Ip-Xn-c-sb¶v ]d-ªp-X-Ånb apÉnw eoKns\ ]pWym-lwX-fn¨v atX-X-c-I-£n-bm-¡n C¶v IqsS-sIm-­p-\-S-¡p-¶Xmcm-sW¶pw GhÀ¡p-a-dn-bmw.
       Ct¸mÄ sslµ-h-`o-I-c-X-bvs¡-Xnsc tIm¬{KÊv Dd-ªp-Xp-Åp-¶Xv B ]mÀ«n t\cn-Sp¶ sImSnb Agn-aXn Btcm-]-W-§-fn \n¶v {i²-Xn-cn¨phn«v C´y-¡msc apgp-h³ hnUvVn-I-fm-¡m-\m-Wv. AJn-te´ym Xe-¯n Cu Ipw`-tImW ]mÀ«nsb {]Xn-tcm-[n-¡m³ sI¸pÅ Htc Hcp I£n _n.-sP.-]n. BsW¶v \ap¡--dn-bmw. At¸mÄ _n.-sP.-]n. sb \njv{]-`--hpw \nÈ-_vZ-hp-am-t¡-­Xv cmPys¯ sImÅ-sNbvXv hntZ-in-IfpsS Ioi-hoÀ¸n-t¡­ ]mÀ«n-bpsS Hgn-¨p-Iq-Sm-\m-Im¯ ZuXy-am-Wv. A§ns\ _n.-sP.-]n. sb \nÈ-_vZ-am-¡m³ Gähpw Nne-hp-Ip-dª amÀ¤w kwL-]-cn-hm-dn-t\-bpw lnµp-Xz-t¯bpw Zpcm-tcm-]-W-§Äs¡m­v IS-¶m-{I-an-¡p-I-bm-sW¶v tIm¬{KÊv amS-¼n-amÀ hniz-kn-¡p-¶p. AXnsâ `mK-am-bm-W-hÀ apÉow-§-tf-¡mÄ henb CÉmw `à-cm-hp-¶Xpw B kap-Zmbw ad-¡m³ {ian-¡pt¼mgpw ‘_m_dn akvPnZn’- \pth­n I®oÀ Hgp-¡p-¶-Xpw. C¶v Cu tIm¬{K-Ênsâ ]©mb¯p-Xew apX ]mÀe-saâv Xew hsc-bpÅ AwK-§sf \nÝ-bn-¡p-¶-Xn asämcp \yq\-]£ kap-Zm-b-¯nsâ ]¦v ]I shfn-¨w-t]mse {]I-Sambn¯oÀ¶n-«p-ap-­v. C§n-s\-bpÅ I£n C´y³ cmjv{S-i-co-c-¯nse amc-I-amb ]pgp-¡-Sn-bm-sW¶v (INC - Indian National Canker)- tZ-i-kvt\-ln-IÄ Xncn-¨-dn-tb­ kabw AXn-{I-an-¨n-cn-¡p-¶p. am{X-aà 125 hÀjw ]g-¡-apÅ Cu ]pgp-¡Sn amäm³ NnIn-Õbpw AhÀ DS³ XpS-t§-­n-bn-cn-¡p-¶p.
Published on Janmabhumi.

Monday, March 21, 2011

ഇടത് ആശയങ്ങള്‍ താത്കാലിക പ്രതിഭാസം -സജിനാരായണന്‍

തൃശ്ശൂര്‍: കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളില്‍ സമൂഹത്തില്‍ സ്വാധീനം നേടിയ ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങള്‍ കേവലം താല്‍ക്കാലികവും വികലവുമായ പ്രതിഭാസമായിരുന്നുവെന്നും ആധുനികസമൂഹത്തിന് പ്രേരണയായി വര്‍ത്തിക്കേണ്ടത് ഭാരതീയ ദര്‍ശനങ്ങളാണെന്നും ഭാരതീയ മസ്ദൂര്‍ സംഘം അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. സി.കെ. സജിനാരായണന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം തൃശ്ശൂര്‍ യൂണിറ്റ് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിചാരകേന്ദ്രം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എം. മോഹന്‍ദാസ് പ്രഭാഷണം നടത്തി. എ. രാഘവന്‍ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി. സദാനന്ദന്‍, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി. ഹരിഹരന്‍, വിവേകാനന്ദ സ്റ്റഡി സര്‍ക്കിള്‍ ജില്ലാ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ രാകേഷ് മുരളി, ആരോണ്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. 'ഹിന്ദുത്വം-മുന്‍വിധികളും യാഥാര്‍ഥ്യവും' എന്ന വിഷയത്തില്‍ എ. രാഘവന്‍ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു.


Friday, March 18, 2011

Mishap of Indians


This is the story of a boy who lived in north west India. His name was mohen. He was lived inside the palace of an emperor by doing the jobs of palace. He was very weak in studies and he was a back bunch student in his school time. Teachers regularly asked questions to him and he used to answer I DON’T KNOW. Teachers passed this student from one class to another class because it was very difficult to manage and irritated on his answer I don’t know. They didn’t suspended because he is from palace and if there is any personal despite between teachers they used to change the class of Mohen to other teacher’s class room. Head master also give punishment for teachers if any teachers would become late to attend in school was to teach Mohen. By doing these however he passed his graduation and however he got the doctorate too. But he didn’t forgot his  manthra. That was his winning sloga.

The emperor died immediately no body was to lead the nation. Emperor’s widow was not able to handle the nation and peoples not allowed to seated her on emperor’s seat because she was an outsider. Her children were very small then the queen suggests Mohen’s name because he is the only person who got high education inside the palace. She knows that he can’t do anything for nation and peoples, so he will be a showcase king. He ruled 7 years and faced lot of problems. Shivered his chair once but queen handled by purchasing peoples and they told they need Mohen as king. The queen looted the nation’s wealth and she handed over it to her home.

People understood about this loot. They asked him to quit and people asked some questions to him.
Q :- What happened in CWG ?
A:- I DON’T KNOW

Q:- CVC Thomas being an accused in the Palmolein case
A:- I DON’T KNOW

Q:- Raja and comrades are in 2G scam
A:- I DON’T KNOW. I only know 2Gs are one Sonia G and Rahul G.

Q:- Why S band given to private parties
A:- I don’t know

Q:- Have you purchased to anybody to establish your seat.
A: I DON’T KNOW

Q:-What you know ?
A:- I don’t know nothing Madamji is handling all these thinks I am only a showcase object. I am thanking all of my teachers and peoples who supported me to reach here. I don’t know nothing and I can’t do nothing. Let pray to her that Her imperium to come and we are ready to accept her dominion. Then she will make me free and madam’s rule will start. That is the only way to change me. Let us say loudly PRAISE THE MADAM, PRAISE THE MADAM, PRAISE THE MADAM. and let us say slowly " Mishap of Indians "
 " Mishap of Indians " " Mishap of Indians ".


C.H

Tuesday, March 8, 2011

അപവാദപ്രചാരണം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും: വിചാരകേന്ദ്രം

അപവാദപ്രചാരണം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും: വിചാരകേന്ദ്രം
Posted on: 08 Mar 2011


തൃശ്ശൂര്‍: ഹിന്ദുത്വ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ബോധപൂര്‍വ്വം നടത്തുന്ന അപവാദ പ്രചാരണം ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം ജില്ലാ സമിതി മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമം ആര്‍.എസ്.എസ്സിനെതിരെ അടുത്തകാലത്തായി നടത്തുന്ന നീതിരഹിതമായ പ്രചാരണം യാദൃച്ഛികമാണെന്നു കരുതാന്‍ വയ്യ. അന്താരാഷ്ട്ര തലം കൈവരുന്ന ഗൂഢാലോചന ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്ര വിഭജനവേളയിലും ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോഴും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള്‍ നാശം വിതച്ചപ്പോഴും വിദേശകുത്തകകളുടെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികളിലൂടെയും സമൂഹത്തെ ജാഗരൂകമാക്കാനും ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കാനും മുന്നില്‍നിന്നവരാണ് ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകള്‍.

ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.എസ്. കൃഷ്ണ കൈമള്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി. സദാനന്ദന്‍, ജോ. സെക്രട്ടറി സി. ഹരിഹരന്‍, സംഘടനാ സെക്രട്ടറി കെ.ആര്‍. ഷാജി, എ. രാഘവന്‍, രാകേഷ് മുരളി എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.Check out Thrissur District News,thrissur Local News,തൃശ്ശൂര്‍ ,തൃശ്ശൂര്‍ ,അപവാദപ്രചാരണം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും: വിചാരകേന്ദ്രം ,Kerala - Mathrubhumi

Check out Thrissur District News,thrissur Local News,തൃശ്ശൂര്‍ ,തൃശ്ശൂര്‍ ,അപവാദപ്രചാരണം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും: വിചാരകേന്ദ്രം ,Kerala - Mathrubhumi

Friday, January 28, 2011

Indian Flag and Lal Chowke

Kashmir, the tiptop point of our  nation.two nations surrounded Kashmir Pakistan and China.The separatists were started the voice for Kashmir before our independence.In the Arabian stories every country expect Arabia they define as very worst, but Kashmir they define as heavenly one.So they targeted Kashmir is from their beginning.
Kashmir is known as Mahershi Kashyap's land, lot of incursions happened in Kashmir. After the mahabarath Yudh whole Bhatah was under freedom for 3000 years. In those days there was no attacks from outside. The Dutch,French and Greek were attacks India we deliquesced them in our culture.

But when muslims entered in India we have lost the deliquesce culture and we started to boycott the people who join their religion. so they lived as separate wing.Then our sadus like vidyaranya swami made a re-conversion to Hindus.

The Kashmir was not a muslim populate area before India got freedom.From 1906 onwards the separate sound would become louder,because 1906 was the formation of Muslim league. Muslim persons was reaching for Congress's conference by giving them traveling allowance and pocket money. According to Muslim league the congress party was a Hindu party.To join the Muslim community to congress, the congress started the propitiation.From there the debility of India is started.

Raja Harisingh was ruled the Kashmir.His argument on round table conference was strong.British bring a plan to destroy Kashmir that plan was continued by Nehru Govt. Raja Harisingh was not ready to join in India after freedom.Govt.appoint Sri.M.S Golwalker who was II nd Sar Sangachalak of RSS, to convince raja Hari singh. Raja joint in India.He also signed the same documents which other kings were signed.

Then Nehru given the special consideration to Kashmir by Article 370. After formation of Pakistan lot of muslums went to Pakistan some people stayed at Kashmir.The Pakistan again asked Kashmir and they made some attempt to capture the Kashmir. All of their attempts defeated by Indian military.To made Kashmir as muslim dominated area, Muslims beaten and dispel Hindus now they were living in Delhi foot path.Now there is only problem to made separate from India is our military so the separatists started the protest against the Govt and military. The govt. of Kashmir are with the separatists.So Mr. Omer and Kashmir govt. is not allowed to hoist Indian flag on Lal chowk.They arrested the Ektha Yatra leaders.


This has been done by not only Kashmir govt.but also the Indian govt.In Kashmir who burning the flag is getting the freedom to do that and getting the permission to do it.But we had seen the Indian Govt and Kashmir Govt were not given the permission to hoist the flag and discredited the peoples who came to do it. In Lal Choke the separatists hoist the flag of Pakistan last year on Eed. Ashamed on the strength less programs of our Government.If any place in our country is not allowing to hoist our national flag means that place is not in our Govt's control. Indian Govt. feared that the credit of hoisting flag in Lal Chowk will go to BJP so it should stop at any cost.They haven't the back born to do it. So kill the person who has most caliber than me is the policy of Congress.

C.Hariharan